Contacteer ons

Privacy policy

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Dispogroup bv en wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Hierna verduidelijken wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Indien u contact wenst op te nemen met ons, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

Dispogroup bv
Industrieweg 11, B-3750 Borgloon
BE 0525.656.262
info@dispogroup.com
+32 89 44 91 91

Indien u ons contacteert omdat u één van uw rechten wilt uitoefenen (zie punt 7), dan verzoeken wij u om duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen. Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van uw rechten.

In het kader van de marketing adviezen, consultancy mangement (inclusief het organiseren van events) en het organiseren van prestaties en opleidingen, is Dispogroup bv ook verwerker van persoonsgegevens. Dit wordt behandeld in de afspraken tussen Dispogroup bv en de verwerkingsverantwoordelijke(n). Dit vormt geen onderdeel van het huidige Beleid.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van uw hoedanigheid, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

Van klanten:

 • Algemene identificatiegegevens (zoals naam, aanhef, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens);
 • Financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers);
 • Financiële middelen (zoals bezittingen) en solvabiliteit (op basis van openbare gegevens);
 • Financiële transacties (zoals bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald);
 • Compensaties;
 • Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties);
 • Sociale contacten (i.h.k.v. doorverwijzingen);
 • Gebruik van media en communicatiemiddelen;
 • Lidmaatschappen (andere dan professionele, politieke of vakbondsmaatschappen);
 • Overeenkomsten en afspraken met Dispogroup bv;
 • Alle andere persoonsgegevens die klanten op rechtmatige wijze aan Dispogroup bv ter beschikking stellen;

Van prospecten:

 • Algemene identificatiegegevens (zoals naam, aanhef, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens);
 • Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties) ;
 • Alle andere persoonsgegevens die prospecten op rechtmatige wijze aan Dispogroup bv ter beschikking stellen;

Van leveranciers:

 • Algemene identificatiegegevens (zoals naam, aanhef, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens);
 • Financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers)
 • Financiële transacties (zoals bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald);
 • Compensaties;
 • Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden geleverd, zakenrelaties) ;
 • Overeenkomsten en afspraken met Dispogroup bv;
 • Alle andere persoonsgegevens die leveranciers op rechtmatige wijze aan Dispogroup bv ter beschikking stellen;

Indien u ons persoonsgegevens van een derde bezorgt, zoals onder meer van uw:

 • personeel;
 • zelfstandige medewerkers;
 • bestuurders;
 • vertegenwoordigers;
 • klanten;
 • leveranciers;

dan garandeert u aan Dispogroup bv dat:

 • deze persoonsgegevens rechtmatig zijn verkregen van de derde en rechtmatig zijn verstrekt aan Dispogroup bv;
 • u Dispogroup bv persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn;
 • u deze persoon relevante informatie hebt bezorgd over het bestaan en de inhoud van dit Beleid.

3. Waarom verwerken wij de persoonsgegevens (doeleinden)?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

3.1. Uitvoeren van de overeenkomst

 • Het correct uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het opstellen van facturen en facturatiegegevens;
 • Klantenservice: zodat wij u snel kunnen helpen ingeval van vragen en/of problemen;
 • Het versturen van enquêtes zodat wij onze diensten kunnen verbeteren;
 • Het uitvoeren van kredietcontroles uit te voeren en het onderzoeken, voorkomen en tegengaan van fraude;

3.2. Direct marketing

 • Het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties, etc aan prospecten. Hiervoor kan u zich steeds afmelden via de opt-out in de e-mail;

3.3. Noodzakelijk voor het functioneren van onze onderneming

 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties, etc aan klanten. Hiervoor kan u zich steeds afmelden via de opt-out in de e-mail;
 • Het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten;
 • Het bewaren van persoonsgegevens als bewijs of voor het instellen van een rechtsvordering;
 • Het bewaren van persoonsgegevens om aanwezigheid op/deelname aan evenementen te registreren.

3.4. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving en terrorismebestrijding);

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen, maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat wij u niet de gewenste diensten en/of producten kunnen leveren.

4. Rechtsgrond van de persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.1 is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de betrokkene, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.2 is gebaseerd op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.3 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen). De belangen werden onder punt 3.3verder uiteengezet.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.4 vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op onze onderneming.

5. Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Aan derde partijen verstrekken wij geen persoonsgegevens, tenzij deze partijen contractueel verbonden zijn met Dispogroup bv of in opdracht of onderaanneming van Dispogroup bv handelen.

Uiteraard hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens.

Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dat er sprake is van een adequaatheidsbesluit, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften of in artikel 49, lid 1 GDPR bedoelde doorgiften.

In de wettelijk bepaalde gevallen, zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

6. Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden.

Aangezien de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

7. Welke rechten hebt u?

7.1. Recht van inzage, rectificatie of wissing

7.1.1. Inzage

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Indien u dit verzoekt, bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.

7.1.2. Rectificatie

U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.

7.1.3. Wissing

U heeft het recht om Dispogroup bv te vragen uw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct markting.

Dispogroup bv verwijdert in dat geval uw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is. Zo zal Dispogroup bv uw persoonsgegevens onder meer niet moeten verwijderen indien dit nodig is in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting.

7.2. Recht op beperking van een verwerking die op u betrekking heeft

U heeft het recht om de verwerking te laten beperken in de in artikel 19, lid 1 bepaalde gevallen, bv.: indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist worden.

7.3. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf verstrek heeft aan Dispogroup bv op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.

7.4. Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om ten alle tijden uw toestemming in te trekken.

Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet

7.5. Recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit

Indien u niet akkoord bent met het standpunt van Dispogroup bv, indien u opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan u hiervoor een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

7.6. Recht om een bezwaar te uiten tegen de verwerking

U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking voor het doeleinde van direct marketing. Praktisch gezien kan u dit door in de e-mails de "opt-out" aan te duiden, waarna u van ons geen direct marketing e-mails meer ontvangt.

Uiteraard is het wel mogelijk dat wij u desgevallend nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien heeft u ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR.

8. Cookies

Dispogroup bv gebruikt ook cookies op de website. Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…). Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

Meer informatie over deze cookies kan u terug vinden in onze cookieverklaring.

Contact

Industrieweg 11
B-3750 Borgloon

+32 89 44 91 91
info@dispogroup.com

Maandag
09u00 - 17u00
Dinsdag
09u00 - 17u00
Woensdag
08u30 - 17u00
Donderdag
08u30 - 17u00
Vrijdag
08u30 - 16u00